Talinghaga ng mga Talampasang Nangungupa (Mateo 21:33-46)

Balangkas ng Mateo 21:33-46

 • Talinghaga ng mga Tampalasang Nangungupahan (33a)
  • ang may-ari at ang kanyang ubasan (33b)
  • pagpapa-upa ng ubasan sa mga magsasaka (33c)
  • pagsusugo ng alipin para sa bahaging ani at ang tugon ng mga nangungupa (34-36)
  • pagsusugo ng sariling anak (37)
  • ang tugon ng mga nangungupa (38-39)
 • Tanong: ano ang gagawin ng Panginoon ng ubasan sa mga nangungupahang iyon? (40)
 • Sagot: Sila’y papatayin at ang ubasan ay ibibigay sa iba (41)
 • Interpretasyon ng Talinghaga (42-44)
 • Pagtatapos: naunawaan ng mga punong-pari at Pariseo ang talinghaga nguni’t wala silang magawa kay Jesus (45-46)

Ang Teksto (Mateo 21:33-46)

33aIto pa ang isang talinghaga…

33bMay isang may-ari ng sambahayan
                                        na nagtanim
                                                     ng ubasan.
                                                    Binakuran niya ang palibot nito.
                                                    Humukay siya roon
                                                                       ng isang pisaang-ubas
                                                    at nagtayo
                                                                      ng isang mataas na bahay bantayan. 
33cPagkatapos, 
                                      ipinaupahan niya iyon
                                                                   sa mga magsasaka
                                                                  at pumunta sa malayong lupain.
34Nang dumating na
                    ang panahon ng pag-aani,
sinugo niya
                    ang kaniyang mga alipin
                                                   sa mga magsasaka
                                                                   upang kunin
                                                                                ang kaniyang bahaging ani.

35Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka
                   ang kaniyang mga alipin.
              Hinagupit ang isa,
               pinatay ang iba pa
               at ang isa ay binato.
36Muli siyang nagsugo
                     ng mga alipin
                     na higit na marami
                                  kaysa sa mga nauna.
Gayundin ang ginawa sa kanila
                     ng mga magsasaka.

37Sa huli,
ang kaniyang anak na lalaki
                  ang kaniyang sinugo
                                 sa kanila
                 na sinasabi:
                                 Igagalang nila
                                              ang aking anak.
38Ngunit nang makita
              ng mga magsasaka
                                          ang kaniyang anak,
             sinabi nila sa isa’t isa:
                                       Ito ang tagapagmana.
                                       Halikayo,
                                                  patayin natin siya
                                                  at kunin natin
                                                             ang kaniyang mamanahin.
           39Sinunggaban nila siya.
              Itinapon nila siya
                                 sa labas ng ubasan 
              at pinatay.

40Sa pagbabalik nga
                       ng panginoon ng ubasan,
ano ang kaniyang gagawin
                     sa mga magasasakang iyon?
41Sinabi nila sa kaniya:
Walang awa niyang pupuksain
                                             ang lahat ng mga tampalasang iyon.
                    Ang ubasan naman
                                         ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka
                                                                    na magbibigay sa kaniya
                                                                                       ng mga bahaging ani
                                                                                       pagdating ng panahon.

42Sinabi ni Jesus sa kanila:
                  Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan:

Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay
siya ring naging batong panulok. Ginawa ito ng
Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin.

43Kaya nga, sinasabi ko sa inyo:
            Ang paghahari ng Diyos
                                     ay aalisin sa inyo
                                     at ibibigay sa bansang
                                                     nagbubunga nang nararapat
                                                     sa paghahari dito.
          

**44Ang sinumang bumagsak
                                    sa ibabaw ng batong ito
                                                       ay magkakapira-piraso 
                at ang sinumang mabagsakan nito
                                                       ay madudurog.**

45Nang marinig ng mga pinunong-saserdote
                        at ng mga Fariseo
                                            ang talinghagang ito,
naunawaan nila
                       na sila ang tinutukoy niya.
46Huhulihin sana nila siya
ngunit natakot sila
                       sa napakaraming tao
                                           sapagkat kinikilala nila siya
                                                                     na isang propeta.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagkwento ng talinghaga?
 2. Sino ang kanyang mga kausap?
 3. Saan naganap ang pag-uusap na ito? Kailan?
 4. Tungkol sa ano ang talinghaga bago dumating sa mga talatang ating binasa?
 5. Mayroon bang pagkakatulad ang talinghagang iyon sa talinghagang tinatalakay ngayon? Anu-ano?
 6. Sino ang bida sa talinghagang ito? Anong pag-aari niya ang binibigyan ng pansin dito?
 7. Ano ang ginawa ng bida sa kanyang ubasan?
 8. Sinarili ba ng may-ari ang kanyang ubasan?
 9. Paano niyang hindi sinarili ang kanyang ubasan?
 10. Nang mapaupahan na ng may-ari ang ubasan, ano ang kanyang ginawa?
 11. Pagdating ng anihan, ano ang ginawa ng may-ari? Ano ang kanyang pakay? Kukunin ba niya ang lahat ng ani?
 12. Ano ang ginawa ng mga nangungupahan?
 13. Gumanti ba agad ang may-ari sa ginawa ng mga upahan? Ano ang kanyang ginawa?
 14. Ano ang ginawa ng mga upahan sa mga muli niyang sinugo?
 15. Gumanti ba agad ang may-ari?
 16. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang iniisip? Tama ba siya?
 17. Ano ang ginawa ng mga nangungupahan sa kanyang anak?
 18. Sa tanong ni Jesus sa kanyang tagapakinig, tama ba ang tinuran ng mga tinanong?
 19. Ikaw, ano ang sagot mo sa tanong ni Jesus? Makatarungan ba iyon?
 20. Ano ang talatang sinitas ni Jesus? Saan ito galing? Ito ba ay narinig mo na sa ibang pagkakataon? Kailan binabasa ng Iglesya ang salmong sinitas ni Jesus?
 21. Sa talata 43, sino ang pinagsabihan ni Jesus? Ito ba ay may kaugnayan pa sa talinghaga?
 22. Kasama pa ba sa salmo ang tungol sa batong nakakadurog? May kaugnayan ba ang t. 44 sa t. 43? Ano ang kahulugan ng bato?
 23. Naunawaan ba ng mga taga-pakinig ang talinghaga ni Jesus? Sino ang tinutukoy ni Jesus sa talinghaga?
 24. Ano ang nais gawin ng mga taga-pakinig kay Jesus? Nagawa ba nila ito? Ano ang pumigil sa kanila?

Maiksing Paliwanag

Pagkatapos ng talinghaga ng dalawang anak, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanyang mga taga-pakinig. Ang pambungad ng talinghaga ay katulad niyong matatagpuan sa Isaias 5, tungkol sa ubasan ni Yahweh. Nguni’t ang pagkakatulad ay hanggang doon lamang sa pangangalagang ginawa ng may-ari sa kanyang ubasan. Sa Isaias 5:1-7, ang hinagpis ni Yahweh dito ay ang uri ng bunga na ibinibigay ng kanyang ubasan. Sa talinghaga ni Jesus, ang sumunod na yugto ay ang pagpapaupa sa ubasan at ang paglayo ng may-ari.

Ayon sa talinghaga, pagdating ng ani, ang may-ari ay nagsugo ng kanyang mga alipin upang hingin ang kanyang bahagi sa ani. Nguni’t ang mga nangungupa ay hindi nagbigay; bagkus ay kanila pang ipinahayag ang pagtutol sa kagustuhan ng may-ari sa paraang marahas. Bilang tugon, ang may-ari ay nagsugo pa ng mas maraming mga alipin na inabot din ng karahasan ng mga nangungupa. Sa bandang huli, sariling anak na niya ang isinugo, at ito man, ay pinatay.

Sa tanong ni Jesus kung ano ang gagawin ng may-ari sa mga nangungupahan, tama ang tinuran ng mga nakikinig: papataying lahat ang mga nangungupa at ang ubasan ay ibibigay sa iba. Ang huling sagot ang ginamit na sangkalan ni Jesus upang sabihing ang ubasan ay kukunin sa mga Judio at ibibigay sa isang bayan na magbibigay ng karampatang bunga sa may-ari, ang Iglesya. Dito ay iniugnay ni Jesus ang sitas mula sa Salmo 118:22-23 — isang salmo na ginagamit ng Iglesya para sa kapistahan ng Muling Pagkabuhay. Ang “batong naging panulukan” ay si JesuCristo mismo na magiging sandigan ng isang bagong Templo — ang Iglesya.

Advertisements

2 responses to “Talinghaga ng mga Talampasang Nangungupa (Mateo 21:33-46)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: