Marami ang Tinawag nguni’t Kaunti lamang ang Hinirang

Ang Balangkas ng Mateo 22:1-14

 • Ang piging para sa kasalan (2)
 • Ang pagtawag sa mga inanyayahan (3-7)
  • unang tawag (3)
  • ikalawang tawag (4)
   • tugon ng inanyayahan (5)
   • ang dahas sa mga alipin (6)
  • ang pagpuksa sa mga ayaw pumunta (7)
 • Ang pagtawag sa mga nasa lansangan (8-10)
  • ang utos ng hari (8-9)
  • ang pagtalima ng mga alipin (10)
 • Ang mamang hindi nakadamit (11-13)
 • Pagtatapos (14)

Ang Teksto

1Muling sumagot si Jesus 
                       sa pamamagitan ng mga talinghaga.
                             2Sinabi niya:
                     Ang paghahari ng langit ay katulad
                     sa isang hari na nagbigay ng isang piging
                                              para sa kasal ng kaniyang anak na lalaki.
                           3Isinugo niya ang kaniyang mga alipin
                                             upang tawagin
                                                            ang mga inanyayahan sa piging
                                                            ngunit ayaw nilang dumalo.

4Muli siyang nagsugo
                     ng ibang mga alipin
na sinasabi:
                    Sabihin ninyo sa mga inanyayahan:
                   Narito,
                              naghanda ako ng hapunan.
                             Kinatay na ang aking mga baka
                            at ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na.
                 Halina kayo sa piging.

5Ngunit hindi nila ito binigyang pansin
at sila ay umalis.
Ang isa ay pumunta
                      sa kaniyang bukid,
at ang isa
                      ay sa kaniyang kalakal.
6Ang iba ay sinunggaban
                    ang kaniyang mga alipin,
                   kanilang nilait ang mga ito
                   at pinatay. 

7Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit.
Sinugo niya ang kaniyang hukbo
at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon.
Sinunog niya ang kanilang lungsod.

8Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang mga alipin:
Nakahanda na ang piging
ngunit ang mga inanyayahan
                              ay hindi karapat-dapat.
9Pumunta nga kayo sa mga lansangan
at sinuman ang inyong matagpuan
ay anyayahan ninyo
                                sa piging. 

10Lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan
at dinala ang lahat ng kanilang mga natagpuan.
Dinala nila kapwa ang masama at mabuti.
Ang piging ay napuno ng mga panauhin.

11Ngunit nang pumasok ang hari
                             upang tingnan ang mga panauhin,
may nakita siya roong
                             isang lalaking
                            hindi nakasuot ng damit na pampiging. 

12Sinabi niya sa kaniya:
                           Kaibigan, papaano ka nakapasok dito
                           nang hindi nakasuot ng damit na pampiging? 

Ngunit siya’y tumahimik lang.
13Sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod:
                          Igapos ninyo
                                        ang kaniyang mga paa
                                        at mga kamay.
                         Dalhin ninyo siya
                         at itapon sa kadiliman sa labas.
                         Doon ay magkakaroon
                                                     ng pananangis
                                                     at pagngangalit ng mga ngipin.

14Ito ay sapagkat marami ang tinawag
ngunit kakaunti ang pinili.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita sa mga talatang ito?
 2. Sino ang kanyang mga kausap?
 3. Nasaan sila?
 4. Pang-ilang talinghaga na ang mga talatang ito? Aling mga talinghaga ang nauna dito?
 5. Sino ang bida sa talinghagang ito? Sinu-sino pa ang ibang aktor ng talinghaga?
 6. Ano ang ginawa ng hari sa umpisa ng talinghaga? Para sa ano ang piging na ito? Mahalaga ba ang okasyon na ito?
 7. Ano ang iniutos niya sa mga alipin? Ilang ulit siyang nagpadala ng mga alipin?
 8. Pumunta ba agad ang mga inanyayahan? Ang mga inanyayahan ba ay may interes sa piging ng hari? Ano ang tugon ng mga inanyayahan sa hari?
 9. Natuwa ba ang hari sa tugon ng mga inanyayahan? Ano ang kanyang ginawa sa kanila?
 10. Ano ang ginawa ng hari upang may pumunta sa kanyang piging? Pinili ba ng hari ang mga ipinatawag?
 11. Nang mag-umpisa na ang piging, lahat ba ay nasa ayos?
 12. Mahalaga ba ang nakadamit para sa piging ng hari?
 13. Noon bang panahon ni Jesus ay may espesyal na sinusuot sa isang kasalan? Ano ang tawag dito?
 14. Ano ang ginawa ng hari sa mamang hindi nakadamit pang-kasalan?

Maiksing Paliwanag

Ang ikatlong talinghaga ni Jesus para sa kanyang mga taga-pakinig na binubuo ng mga lider ng Judaismo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang dalawang talinghagang nauna ay hindi nag-uumpisa sa katagang “ang paghahari ng Diyos ay tulad ng…” Samakatuwid ang ikatlong talinghaga ay hindi lamang para sa mga lider ng mga Judio kungdi para rin sa mga nag-iisip na sila’y kasama na sa paghahari ng Diyos — ang mga tagapakinig ng ebanghelyo ni Mateo.

May dalawang malalaking bahagi ang talinghaga. Ang una ay tungkol sa pagtawag sa mga inanyayahan — yaong mga nakasulat na sa listahan ng mga ninanais ng hari na makasama sa piging. Nang tawagin na ang mga ito’y bigla naman silang nag-alisan; wala silang interes sa piging ng hari. Bukod dito’y pinakitaan pa nila ng dahas ang mga alipin ng hari. Sa bahaging ito’y nakakatulad ng talinghagang ito ang nauna tungkol sa mga mararahas na manggagawa sa ubasan.

Dahil ayaw ng mga inanyayahan na pumunta sa piging at dahil din sa kanilang karahasan sa mga alipin ng hari, nagalit ang hari at sila’y pinuksa. Nguni’t dahil nais ng hari na bigyan ng magandang piging ang anak na ikakasal, nagpatawag uli siya ng mga dadalo sa kasalan. Ito ang ikalawang bahagi ng talinghaga.

Ang huling grupong ito ay yaong mga maaabot ng alipin; hindi sila pinagpilian. Masama’t mabuti man ay inanyayahang dumalo sa piging. Sa madaling sabi, napuno ang bulwagan at nagumpisa na ang kainan at katuwaan. Nang dumalaw ang hari upang siguruhin kung maayos ang lahat nakakita siya ng isang tao na hindi nakadamit pang-kasalan. Ni hindi man lamang ipinaliwanag ng lalaki ang dahilan at hindi siya nakasuot ng nararapat na damit. Kaya naman siya’y pinatali ng hari at ipinatapon sa karimlan sa labas.

Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Jesus na “marami ang tinawag nguni’t kakaunti ang mga hinirang” — isang palaisipan na dapat unawain ng mga taong nag-aakalang sila’y nakapasok na sa paghahari ng langit.

Advertisements

2 responses to “Marami ang Tinawag nguni’t Kaunti lamang ang Hinirang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: