Ang Pagtalima sa Kalooban ng Ama (Mateo 21:28-32)

Ang Balangkas ng Mateo 21:28-32

 • Ang Talinghaga ng Dalawang Anak (28-30)
 • Sino ang Gumawa ng Kagustuhan ng Ama (31a)
  • Ang mga makasalanan ay nakinig kay Juan at nagbalik-loob (31b)
  • Nakita ninyo ang mga nagbabalik-loob dahil sa mga turo ni Juan, nguni’t kayo’y hindi naniwala at nagsisi (32)

Ang Teksto (Mateo 21:28-32)

28Ngunit ano sa palagay ninyo?
May isang tao
                  na may dalawang anak na lalaki.
Lumapit siya
                  sa una
                 at sinabi:
                              Anak,
                                         pumunta ka ngayon sa ubasan
                                         at gumawa ka roon.
29Sumagot siya:
                             Ayaw ko.
Ngunit nagsisi siya
          at pumunta rin pagkatapos.
30Lumapit siya
                 sa pangalawang anak
                 at gayundin ang sinabi.
Sumagot siya:
                           Pupunta ako.
Ngunit hindi siya pumunta.

31Sino sa kanilang dalawa
ang gumanap
                    ng kalooban ng ama?
Sinabi nila sa kaniya:
                   Ang una.

Sinabi ni Jesus sa kanila:
Katotohanang sinasabi ko sa inyo:
Ang mga maniningil ng buwis
at mga patutot
                      ay mauuna sa inyo
                                          sa pagpasok sa
paghahari ng Diyos
.
32Ito ay sapagkat
                    dumating sa inyo
si Juan 

                                          sa
daan ng katuwiran

                                         at hindi ninyo siya pinaniwalaan.
Ngunit pinaniwalaan siya
                     ng mga maniningil ng buwis
                     at ng mga patutot.
Samantalang kayo,
                    nakita ninyo ito
ngunit hindi pa rin kayo
                   nagsisi
                   at naniwala sa kaniya.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita sa mga talatang ito?
 2. Sino ang kanyang mga kausap?
 3. Nasaan sila?
 4. Sa disenyo ng ebanghelyo nina Markos, Mateo at Lukas, ano ang kahalagahan ng paninilbihan ni Jesus sa Jerusalem?
 5. Sa pag-uusap na ito ni Jesus at ng mga Pariseo, si Jesus ay itinuturing pa ba nitong mga huli na isang ordinaryong tagapagturo?
 6. Sino ang bida sa talinghaga?
 7. Ano ang ginawa ng bida? Sinunod ba siya ng unang anak? Sinunod ba siya ng ikalawang anak?
 8. Sa turo ni Jesus, sino ang ikalawang anak? Sino ang unang anak?
 9. Ayon kay Jesus, sa paanong paraan ipinaalam ng Diyos ang kanyang kagustuhan?
 10. Sino si Juan? Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang kahalagahan para sa kaharian ng langit? Ano ang kaugnayan ng trabaho ni Juan Bautista sa trabaho ni Jesus?

Maiksing Paliwanag

Bago dumating ang mambabasa sa bahaging ito ng ebanghelyo ni Mateo, si Hesus ay nakapasok na sa Herusalem, nalinis na niya ang Templo (at gumawa doon ng gulo) at nakita ng mga alagad kung paanong natuyo ang puno ng igos na isinumpa ni Hesus na hindi na makapamumunga uli. Sa muling pagpasok ni Hesus sa Templo ay tinanong siya ng mga punong-pari at matatanda ng bayan kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ang kanyang mga ginagawa. Bilang tugon, ipinamukha muna ni Hesus ang kawalan nila ng pananampalataya at pagkatapos ay idinugtong ang talinghagang ng dalawang anak

Ang leksyong moral ng talinghaga ay matatagpuan sa mga salita ni Jesus sa mga Pariseo:

Ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kaniya.

Tatlong bagay sa sinabi ni Jesus ang mahalagang maunawaan: si Juan Bautista at ang kanyang gampaning-papel sa kaharian ng langit, ang “paghahari/kaharian” ng langit, at ang “daan ng katarungan.” Kung matatandaan, si Juan Bautista ang naghanda ng Israel para sa pagdating ng “Mas Malakas” keysa sa kanya, ang Mesiyas na pinakahihintay. At ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang bautismo — ang paglilinis ng kalooban bilang paghahanda sa pagdating ng paghahari ng langit na itataguyod ni Jesus. Nguni’t siya’y hindi pinaniwalaan ng mga Pariseo at ng mga eskriba. At kahit nakita na nila ang epekto ng gawa ni Juan Bautista, hindi pa rin sila naniwala.

Bago sa pag-uusap na ito, tinanong ng mga Pariseo kung saan nagmula ang kapangyarihan ni Jesus na linisin ang Templo ng Diyos sa Jerusalem. Dahil ang mga ito’y hindi naniwala kay Juan Bautista, hindi rin tinugon ni Jesus ang kanilang katanungan. Dito ay may isang aspeto ng buhay Kristiyano noong mga panahon nina Mateo ang sinasalungguhitan: ang pakikinig sa huling propeta ng Lumang Tipan, si Juan Bautista, at ang paniniwala sa kanya ay pinahahalagahan ni Jesus. Sa mga Pariseong humarap sa kanya, pinagdidiinan niya na ang kanilang hindi pagtanggap kay propetang Juan ay tanda ng kanilang hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos.

Advertisements

2 responses to “Ang Pagtalima sa Kalooban ng Ama (Mateo 21:28-32)

 • The Harvest is Great!

  Hello…

  Maraming salamat po sa pag-gawa n’yo ng link na ito para masubaybayan ko itong post na ito. I am also a PLDT subscriber, so I cannot access the orig site after a couple weeks that past. The Lord inspired me to read the article: “Biblista.net Timaing Out?” Kudos and God bless!!!

  • ako

   Mabuti na lang ipi-nost ko ‘yun. Pasensya na ha. Ilang beses na akong nagpadala ng email sa web admin kaya lang parang nasa bakasyon pa. I hope temporary lang ang situation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: