Ang Pagpapatawad ng Buong Puso (Mateo 18:21-35)

forgiveness

Balangkas ng Mateo 18:21-35

 • Ang Tanong ni Pedro: Ilang ulit kong patatawarin ang kapatid na nagkasala? (21)
 • Ang tugon ni Jesus
  • Hanggang makapitong ulit ng pitumpu(22)
  • Pagsasalarawan: ang talinghaga ng hari at ang aliping may utang
   • Pambungad: Natuklasan ng hari na ang isang alipi’y nagkakautang sa kanya ng napakalaking halaga (23-25)
   • Ang pagmamakaawa ng alipin at ang pagpapatawad ng hari (26-27)
   • Ang aliping pinatawad ay naningil sa nagkakautang sa kanay(28)
   • Nagmakaawa ang nagkakautang nguni’t siya’y hindi pinatawad (29-30)
   • Ang mga nakasaksi ng ginawa sa kapwa alipin ay nagsumbong sa hari (31)
   • Hinarap ng hari ang walang awang utusan at ito’y kanyang ipinakulong (32-34)
 • Ang pagtatapos ni Jesus: magpatawad mula sa puso (35)

Ang Teksto

21 Lumapit si Pedro
at nagtanong kay Jesus,
                                   "Panginoon,
                                    ilang beses ko po bang patatawarin
                                                             ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin?
                                     Pitong beses po ba?"

22 Sinagot siya ni Jesus,
                                   "Hindi ko sinasabing pitong beses,
                                   kundi hanggang makapitung ulit ng pitumpu.
23 Sapagkat ang kaharian ng langit
                                  ay katulad nito:
ipinasya ng isang hari
                     na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin
                     tungkol sa kanilang mga utang.
24 Unang dinala sa kanya
                     ang aliping
                                    may utang na milyun-milyong piso.
25 Dahil sa siya’y walang maibayad,
iniutos ng hari
                     na ipagbili siya,
                     pati ang kanyang asawa,
                     mga anak,
                    at lahat ng kanyang ari-arian,
upang siya’y makabayad.
26 Lumuhod ang taong ito
                   sa harapan ng hari
at nagmakaawa,
                         ‘Bigyan pa po ninyo ako ng panahon
                        at babayaran ko sa inyo ang lahat.’
27 Naawa sa kanya ang hari
                       kaya’t pinatawad siya
                                            sa kanyang pagkakautang
                      at pinalaya.

28 "Ngunit pagkaalis roon
ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa
                      na may utang na ilang daang piso sa kanya.
Sinunggaban niya ito sa leeg,
sabay sigaw,
                       ‘Magbayad ka ng utang mo!’
29 Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya,
                      ‘Bigyan mo pa ako ng panahon
                       at babayaran kita.’
30 Ngunit hindi siya pumayag.
Sa halip, ito’y ipinabilanggo niya 
                       hanggang sa makabayad.

31 "Labis na nagdamdam
                      ang ibang mga tauhan ng hari
    nang malaman iyon,
                     kaya’t pumunta sila sa hari
                     at isinumbong ang buong pangyayari.
32 Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod.
                    ‘Napakasama mo!’ sabi niya.
                    ‘Pinatawad kita sa utang mo
                                              sapagkat nagmakaawa ka sa akin.
33 Naawa ako sa iyo.
Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag
                                             sa kapwa mo?’
34 At sa galit ng hari,
                     siya’y ipinabilanggo
                                         hanggang sa mabayaran ang lahat
                                                                            ng kanyang utang.
35 Gayundin ang gagawin sa inyo
                      ng aking Ama na nasa langit
     kung hindi ninyo patatawarin
                                        nang buong puso 
                                                    ang inyong mga kapatid."

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagtanong kay Jesus sa umpisa ng salaysay?
 2. Ang pitong beses na pagpapatawad ba ay marami na?
 3. Ilang beses ayon kay Jesus dapat magpatawad ng kapatid na paulit-ulit na nagkakasala?
 4. Sa Griyego, ang sagot ni Jesus ay "hanggang makapitungpu ng pito" (tingnan, Ang Biblia). Ilan ito? Kung gagamitin mong panukat ito, maaalala mo ba kaya kung ilang beses mo nang pinapatawad ang kapatid mong nagkasala?
 5. Bilang pagsasalarawan ng kanyang tugon, nagsalaysay si Jesus. Tungkol sa ano ang kanyang salaysay? Sino ang mga pangunahing aktor sa salaysay na ito?
 6. Ayon sa kwento, magkano ang utang ng alipin sa kanyang amo?
 7. Nasa tama ba ang hari na ipakulong ang aliping hindi makabayad sa kanyang utang na milyon-milyong piso? Kung ikaw ang pinagkakautangan ng ganitong halaga, patatawarin mo ba ang tao?
 8. Pinatawad ba ng hari ang nagkakautang? Ano ang dahilan at pinatawad niya ang nagkakautang?
 9. Ano ang ginawa ng tao pagkatapos siyang patawarin. Siya ba’y nagpatawad din?
 10. Magkano ang utang sa kanya? Ang halaga ba ng utang sa kanya ay kasing-halaga ng utang na pinatawad sa kanya? Mababayaran ba ang halagang inutang sa kanya?
 11. Ano ang ginawa ng alipin sa nagkakautang sa kanya?
 12. Pinalampas ba ito ng hari?
 13. Ano ang ginawa sa kanya ng hari?
 14. Ano ayon sa hari ang dapat ginawa ng aliping ito sa nagkakautang sa kanya?
 15. Sa liwanag ng salaysay na ito, ano ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang pagtatapos?
 16. Ano ang kahulugan ng "magpatawad mula sa puso?"

Maiksing Paliwanag

Ang pagbasa ay maaaring hatiin sa tatlong bahagi (tingnan ang balangkas sa itaas). Ang tanong ni Pedro at ang paunang tugon ni Jesus. “Pauna” dahil ito’y isasalarawan pa ni Jesus sa isang talinghaga. Ang ikatlong bahagi ay ang pagtatapos ni Jesus kung saan sinabi niyang kailangang magpatawad ng “mula sa puso”.

Sa tanong ni Pedro kung ilang ulit kailangang patawarin ang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala, ang tugon ni Jesus ay hindi pito kungdi hanggang pitumpung-ulit ng pito. Ang pitumpung-ulit ng pito ay apatnaraan at siyamnapu. Kung ang isang tao ay magbibilang kung ilang ulit siyang magpapatawad ang isang kapatid, ang bilang na hiningi ni Jesus ay impraktikal. Mas madaling hindi na lamang magbilang at patawarin na lamang ang kapatid. At ito nga ang isinalarawan ni Jesus sa talinghaga.

Pansinin ang leksyong moral ng salaysay na nanggaling sa bibig ng hari: “Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?” Sa madaling sabi, ang kinahabagan ay kailangan ding magpakita ng habag sa iba. Kung tutuusin, ang halagang pinatawad ng hari ay napakalaki kumpara sa ipinagmakaawa nung isang alipin. Kaya nga wala naman talagang mawawala sa kanya kung pinagbigyan na lamang sana niya ang nagkakautang sa kanya.

Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Jesus na ganuon din ang gagawin ng kanyang Amang nasa langit sa mga taong hindi marunong magpatawad ng “buong puso”. Hindi ba’t ito rin ang panalanging itinuro ng Panginoon? “Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin”

Sapagka’t kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Subalit kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. (Mateo 6:12.14-15)

Advertisements

3 responses to “Ang Pagpapatawad ng Buong Puso (Mateo 18:21-35)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: