Ang mga Nauna’t Nahuli (Mateo 20:1-16a)

workers

Ang Mateo 20:1-16 ay napapalibutan ng dalawang magkatulad na sabi: “May mga naunang mahuhuli, at may mga nahuling mauuna (Mateo 19:30)” at “Ang mga nahuli’y mauuna, at ang mga nauna’y mahuhuli” (Mateo 20:16a). Maaaring unawain ang talinghaga ayon sa mga pagtawag ng Diyos sa mga Judio at Hentil sa kasaysayan ng kaligtasan. Nauna man ang Judio sa pagtawag ng Diyos, nguni’t sa mga huling araw na ito ay tinawag din ng Diyos ang mga Hentil ayon sa kanyang kabutihang-loob na kanyang ipinakita kay Cristo Jesus.

Ang Daloy ng mga Parirala

Puntahan sa pahinang ito >>>

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang nagsasalita sa mga talatang ito? Sino ang kanyang mga kausap?
 2. Sino ang bida sa talinghaga? Ano ang kanyang ginawa sa buong araw? Anong oras siya nag-umpisa? Ano ang kanyang pakay?
 3. Sino ang kanyang mga tinawag — mga tambay ba ang mga ito?
 4. Maganda ba ang walang trabaho?
 5. Sa mga grupo ng tao na tinawag sa ubasan, alin sa mga ito ang mga hindi binigyan ng pagkakataong magtrabaho sa araw na iyon? Matatawag bang “grasya” ang ginawang pagtawag sa kanila ng may-ari ng ubasan?
 6. Anong oras binigyan ng bayad and mga taong nagtrabaho sa ubasan?
 7. Ilang oras nagtrabaho sa ubasan ang mga unang tinawag? Ilang oras nagtrabaho ang mga huling tinawag?
 8. Magkano ang bayad sa isang araw na pagtatrabaho? Sa iyong palagay, tama ba na ang lahat ng mga nagtrabaho ay tumanggap ng pare-parehong halaga? Magkano ang ibinayad sa lahat ng may-ari ng ubasan?
 9. Sa pakikinig ng sinabi ng mga naunang nagtrabaho at ang tugon ng may-ari, kanino ang iyong simpatiya? Ang tinuran ba ng may-ari ay makatuwiran?
 10. Kung ikaw ay isa duon sa mga nahuling nagtrabaho, ano ang iyong magiging reaksyon sa iyong tinanggap na bayad?
 11. Batay sa kabuuan ng talinghaga ano ang kahulugan ng “ang mga nahuli’y mauuna; ang mga nauna ay mahuhuli?”

Maiksing Paliwanag

Ang talinghaga ng may-ari ng ubasan ay talinghagang isinalaysay upang isalarawan ang sabing “may mga naunang mahuhuli at ang mga nahuli na mauuna” (tingnan, Mateo 19:30). Ang mga nauna ay yaong mga tinawag sa madaling araw; ang mga nahuli ay yaong mga tinawag isang oras bago matapos ang araw. Nguni’t pagdating sa bayaran, ang mga inunang bigyan ng denaryo ay iyong mga naka-isang oras ng pagtatrabaho at ang mga inihuli ay yaong pinakamatagal sa pagtatrabaho. Pansinin ang leksyong moral ng talinghaga na maririnig sa bibig ng may-ari ng ubasan bilang tugon sa protesta ng mga nauna:

Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t umayon kayo sa upa na inialok ko sa inyo? Kunin mo ang iyo at umalis ka na. Eh ano kung gusto kong bayaran ang mga nahuli ng halagang tulad ng ibinayad ko sa inyo. Hindi ba ako malaya na gawin ang gusto ko sa aking pera? Naiinggit ka ba dahil ako’y mapagbigay? (tt. 14-15)

Kung tutuusin ang mga tinawag ng huli ay iyong mga tinawag “sa grasya”. Wala silang karapatan sa isang denaryo — ang bayad para sa mga nagtrabaho ng buong araw. Sila’y tumanggap nito dahil sa kabutihang loob ng may-ari. Nguni’t wala ring karapatan ang mga nauna na mag-protesta sa ibinayad ng may-ari sa kanila. Sila’y binayaran ayon sa kontrata na kanilang inayunan sa umpisa ng trabaho.

Kung ang talinghaga ay tumutukoy sa kabayarang ibibigay ng Diyos sa kanyang mga tinawag — ang mga Hudyo at mga Hentil — makikita agad ang mga binayaran ayon sa kontrata (ang mga Hudyo) at ang mga binayaran ayon sa “grasya” (ang mga Hentil). Kung tutuusin, isa lamang naman ang kabayaran, ang Diyos mismo (tingnan ang Salmo 16) o ayon sa Mateo 5, “ang paghahari ng Diyos”. Nguni’t sa bandang huli, ang kabutihang-loob ng Diyos mismo ang magiging sukatan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang “grasya” ng Diyos ay nagpakita na upang iligtas ang lahat sabi nga ni San Pablo (Tito 2, 11). At ito’y napakita kay Cristo Jesus (Tito 2, 13-14). At ang “kabayaran” na tatanggapin ng lahat ay susukatin ayon sa kanilang pagtugon sa “grasyang” ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: